Dorfstraße 158
38524 Neudorf-Platendorf
Tel: 0 53 78 / 34 1